Sports&Playgrass
Algemene-voorwaarden

Algemene-voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1. Op alle offertes, aanbiedingen en verkoopovereenkomsten door Sports & Play Grass BV, gevestigd te Geffen aan het Geffens veld 6 gedaan, respectievelijk aangegaan met koper zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing. Indien met koper (tevens) wordt overeengekomen dat Sports & Playgrass bepaalde diensten en/of werkzaamheden zal verrichten, zijn ook op het verrichten van die diensten en werkzaamheden uitsluitend deze voorwaarden van toepassing.

1.2. Indien en voor zover koper in zijn aanbod of aanvaarding zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3. Onder ‘koper’ moet in deze voorwaarden tevens worden verstaan: ‘opdrachtgever’, voor zover het niet (louter) om een verkoopovereenkomst gaat.

2. Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen van Sports & Playgrass, hoe ook genaamd, zijn vrijblijvend en dienen beschouwd te worden als een uitnodiging om een door Sports & Playgrass nog te aanvaarden opdracht te geven of aanbod te doen. Aanvaarding door Sports & Playgrass, en het tot stand komen van de overeenkomst, vindt plaats door schriftelijke opdracht-bevestiging door Sports & Playgrass dan wel door feitelijke uitvoering van de opdracht door Sports & Playgrass.

2.2. Offertes worden maximaal gedurende 30 dagen na dagtekening gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.

2.3. Door het geven van een opdracht, het doen van een aanbod of door aanvaarding, moet blijken c.q. volgt dat koper zich verenigt met toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand doet van zijn/haar eigen algemene voorwaarden.

2.4. Indien in de opdracht, het aanbod of de aanvaarding zijdens koper, voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand, indien Sports & Playgrass koper bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

2.5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Sports & Playgrass en koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.6. Gegevens in drukwerken of reclamemateriaal verstrekt door of afkomstig van Sports & Playgrass zijn vrijblijvend, binden niet, en zijn aan wijzigingen onderhevig.

3. Wijzigingen

3.1. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk of mondeling tussen Sports & Playgrass en koper zijn overeengekomen.

3.2. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

3.3. Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de koopprijs is een geschil tussen partijen aanwezig, waarop artikel 16 van deze algemene voorwaarden van toepassing is.

4. Aanleg/installatie

4.1. Eventuele kosten van aanleg en installatie van de te leveren zaken zijn niet inbegrepen in de door Sports & Playgrass opgegeven prijzen, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

4.2. Sports & Playgrass is niet verantwoordelijk voor de (door koper aangebrachte en uitgevlakte ) ondergrond waarop de te leveren zaken wordt aangebracht en is jegens koper nimmer aansprakelijk voor gebreken, die verband houden met de structuur en de kwaliteit van de ondergrond. Dit tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

4.3. Indien de ondergrond niet gereed is, waardoor Sports & Playgrass de overeengekomen werkzaamheden of diensten niet (of eerst later) kan uitvoeren, is koper gehouden de door Sports & Playgrass als gevolg daarvan geleden (vertragings)schade te vergoeden.

5. Keuring

5.1. Indien is overeengekomen, dat koper het geleverde ter plaatse van Sports & Playgrass dan wel ter plaatse van koper of elders (doet) keuren of inspecteren en koper van dat recht geen gebruik heeft gemaakt binnen de tien werkdagen, nadat koper van de gelegenheid daartoe in kennis is gesteld of koper die gelegenheid feitelijk is geboden, worden het geleverde geacht definitief en onvoorwaardelijk door koper te zijn aanvaard.

5.2. De kosten van keuren of inspecteren zijn voor rekening van koper.

6. Aansprakelijkheid

6.1. Indien Sports & Playgrass aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

6.2. Sports & Playgrass is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Sports & Playgrass is uitgegaan van door of namens koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens dan wel in geval sprake is van een ondergrond als bedoeld in artikel 4.2 (1e volzin).

6.3. Indien Sports & Playgrass aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Sports & Playgrass beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Aansprakelijkheid van Sports & Playgrass is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag wat haar verzekeraar in voorkomend geval uitkeert.

6.4. Sports & Playgrass is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

6.5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Sports & Playgrass aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Sports & Playgrass toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Sports & Playgrass is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Sports & Playgrass.

6.7. Koper vrijwaart Sports & Playgrass voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Sports & Playgrass toerekenbaar is. Indien Sports & Playgrass uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is koper gehouden Sports & Playgrass zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van koper in dat geval verwacht mag worden. Mocht koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Sports & Playgrass, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Sports & Playgrass en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van koper.

7. Overmacht

7.1. Sports & Playgrass is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens koper indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

7.2. Van overmacht aan de zijde van Sports & Playgrass is sprake, indien Sports & Playgrass na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Sports & Playgrass als bij derden, van wie Sports & Playgrass de benodigde goederen of diensten geheel of gedeeltelijk moet betrekken, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Sports & Playgrass ontstaan.

7.3. Tevens onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, welke redelijkerwijze geacht moeten worden aan levering of tijdige levering van het verkochte in de weg te staan, zoals niet of niet tijdige levering aan Sports & Playgrass door haar leverancier.

7.4. Sports & Playgrass kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

7.5. Voor zover Sports & Playgrass ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Sports & Playgrass gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

8. Opschorting, ontbinding en opzegging van de overeenkomst

8.1. Sports & Playgrass is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Sports & Playgrass ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat koper de verplichtingen niet zal nakomen, indien koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van koper niet langer van Sports & Playgrass kan

worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

8.2. Voorts is Sports & Playgrass bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Sports & Playgrass kan worden gevergd.

8.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Sports & Playgrass op koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Sports & Playgrass de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

8.4. Indien Sports & Playgrass tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

8.5. Indien de ontbinding aan koper toerekenbaar is, is koper gehouden tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

8.6. Indien koper zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Sports & Playgrass gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl koper, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

8.7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van koper, van (aanvrage van) toepasselijkheid van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) of een andere omstandigheid waardoor koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen ka beschikken, staat het Sports & Playgrass vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Sports & Playgrass op koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

9. Transport, levering (aanleg/installatie), risico

9.1. De door Sports & Playgrass opgegeven levertijden c.q. aanleg/installatietijden zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Bij een niet tijdige levering c.q. aanleg/installatie dient Sports & Playgrass derhalve eerst schriftelijk door koper in gebreke te worden gesteld en dient aan Sports & Playgrass alsnog een redelijke nadere termijn voor levering c.q. aanleg/installatie toegestaan te worden. Overschrijding van de levertijd leidt niet tot enige aanspraak van koper of schadevergoeding.

9.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de eventuele transportkosten niet in de prijs van door Sports & Playgrass te leveren zaken opgenomen.

9.3. Levering vindt plaats ‘af magazijn’, tenzij anders overeengekomen. Het risico van verlies of beschadiging van het geleverde gaat aldus over op koper op het moment dat het geleverde voor verzending in het magazijn van Sports & Playgrass gereed staat en zulks is gemeld aan koper, indien koper zelf voor transport zorg draagt.

10. Opslag

10.1. Indien om welke reden dan ook koper niet in staat is het geleverde op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed staan voor verzending, zal Sports & Playgrass, als haar opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van koper het geleverde bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat deze bij koper bezorgd zijn.

10.2. Koper is verplicht aan Sports & Playgrass de opslagkosten volgens het bij Sports & Playgrass gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de zaken voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de overeenkomst overeengekomen leveringsdatum.

11. Eigendomsovergang en risico

11.1. Behoudens het gestelde in de leden 2 en 4 van dit artikel, zal de eigendom van en het risico van het geleverde op koper overgaan bij aflevering op de overeengekomen plaats binnen Nederland.

11.2. Zolang koper niet het volledige bedrag van de koopprijs met eventueel bijkomende kosten aan Sports & Playgrass heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt Sports & Playgrass zich echter de eigendom van het geleverde uitdrukkelijk voor. In dat geval gaat de eigendom eerst op koper over, zodra koper aan al zijn/haar (financiële) verplichtingen jegens Sports & Playgrass heeft voldaan.

11.3. Indien er gerede twijfel bij Sports & Playgrass bestaat omtrent de betalingscapaciteit van koper, is Sports & Playgrass bevoegd de levering van het overeengekomen uit te stellen, totdat koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Koper is aansprakelijk voor de door Sports & Playgrass door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

11.4. Als Sports & Playgrass op verzoek van koper overeenkomstig het hiervoor bepaalde in artikel 10 de verzending uitstelt, zullen de zaken eigendom blijven van Sports & Playgrass en voor haar risico blijven, totdat de zaken bij koper zijn bezorgd en afgeleverd.

12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1. Sports & Playgrass behoudt zich uitdrukkelijk alle intellectuele en/of industriële eigendomsrechten voor op door haar verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en offertes. Al deze gegevens blijven eigendom van Sports & Playgrass en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt.

13. Prijs

13.1. De door Sports & Playgrass genoemde verkoopprijs is gebaseerd op haar inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer één dezer kostprijsbestanddelen na de bevestiging van de order, maar voor levering van de goederen wordt verhoogd, heeft Sports & Playgrass het recht die verhoging aan koper door te berekenen.

13.2. Onverminderd de algemene toepasselijkheid van deze clausule is Sports & Playgrass in het bijzonder van toepassing op een wijziging van in- of uitvoerrechten of andere rechten dan wel belastingen na de verzending van de orderbevestiging optredende en op verandering in de wisselkoers van de euro tegenover de buitenlandse valuta, waarin Sports & Playgrass de goederen heeft gekocht.

14. Betalingsvoorwaarden

14.1. Betaling van de door Sports & Playgrass verzonden of afgegeven facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum ingeval van een rechtspersoon, vennootschap of een natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (eenmanszaak) dan wel binnen 14 dagen na factuurdatum ingeval van een natuurlijk persoon (particulier), hetzij contant hetzij op een door verkoper aangegeven bankrekening.

14.2. Koper heeft geen recht op verrekening.

14.3. Bij niet tijdige betaling is koper van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor nadere ingebrekestelling nodig is. Over het verschuldigde bedrag is vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling een rente van 1 % per jaar per maand verschuldigd Gedeelten van een maand worden hierbij als hele maand gerekend.

14.4. Alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die door Sports & Playgrass moeten worden gemaakt ter bewaring c.q. uitoefening van haar rechten jegens koper, komen voor rekening van koper. Ingeval van niet tijdige betaling van openstaande facturen, zullen de buitengerechtelijke incassokosten 15% van het openstaande factuurbedrag bedragen, met een minimum van € 200,-.

15. Toepasselijk recht

15.1. Op alle aanbiedingen of offertes van, dan wel overeenkomsten met Sports & Playgrass, dan wel andere overeenkomsten die daar mee samenhangen, is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing.

16. Geschillen

16.1. Alle geschillen die eventueel tussen koper en Sports & Playgrass mochten ontstaan, naar aanleiding van een aanbieding of offerte van, van de tussen hen bestaande overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang daarmee, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de Rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

16.2. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart. Partijen zullen zich wel eerst maximaal inspannen om een eventueel geschil eerst in der minne trachten op te lossen.

Je cookievoorkeuren bij Sports & Playgrass

Beste bezoeker, bij Sports & Playgrass gebruiken we cookies om je de beste ervaring te bieden. Klik op 'Accepteren' als je alle cookies wilt accepteren of pas je voorkeuren aan onder je cookie-instellingen. Dank je wel voor je bezoek!.